Disclaimer

Deze site is en wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Annechien Koerselman kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Aan gegevens, die op deze site worden weergegeven, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. Behoudens deze disclaimer, is Annechien Koerselman niet verantwoordelijk voor aan de webpagina's gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in. Annechien Koerselman vrijwaart zich van alle juridische consequenties.

 

Alle op deze website geplaatste inhoud en alle op deze website geplaatste broncodes zijn eigendom van Annechien Koerselman. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Annechien Koerselman.

naar boven
© 2009 design by ECDsign