© Website Ontwerp & Teksten: Annechien Koerselman www.annechienkoerselman.nl

 © Foto Annechien: Monique Kooijmans www.moniquekooijmans.nl

 © Grafische tekening Annechien: Suraj Bihari

Alle rechten voorbehouden. Alle op deze website geplaatste inhoud en alle op deze website geplaatste broncodes zijn eigendom van Annechien Koerselman. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Annechien Koerselman, behalve in het geval van korte citaten geïntegreerd in recensies en bepaalde andere niet-commerciële doeleinden, toegestaan door het auteursrecht.